KURUMSAL

Yönetim Sistemleri

Etkin yönetim sistemleri anlayışı ile birlikte; ürün ve hizmet kalitemizi en üst seviyede tutarak, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp, çevresel ve sosyal sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekteyiz. Bunları gerçekleştirirken ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Amfori BSCI Sosyal Sorumluluk Politikalarımıza uymayı taahhüt ederiz.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 1. Seramik sağlık gereçleri sektöründe yeni tasarımlar, yeni üretim teknolojileri ve uzun vadeli stratejiler geliştirerek ana ve hedef pazarlarda müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı,
 2. Müşterilerimizden ve pazarlama kanallarından gelen talepler doğrultusunda üretim kapasitesini en verimli şekilde yönetmeyi ve ürünlerimizi firma güvencesi altında tüketiciye sunmayı,
 3. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, uygulanabilir kontrol ve etkileri yaşam döngüsü yaklaşımı ile değerlendirmeyi,
 4. Oluşan atıklarımızı azaltıp yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım oranını arttırarak çevre kirliliğini önlemeyi,
 5. Doğal kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanarak sürdürülebilir bir çevre sağlamayı,
 6. Müşterilerimizin talep, öneri, memnuniyet ve memnuniyetsizliklerini rahatlıkla iletebildiği kanallar oluşturarak erişilebilirliği sağlamayı,
 7. Şikâyetlerin alınmasından çözüme ulaştırılıncaya kadar olan tüm süreçte; yasalar ve firmamız şartları çerçevesinde tüm ilgili taraflara adil, tarafsız ve önyargısız davranmayı,
 8. Müşteri şikâyeti ve memnuniyeti yönetim sürecimizi şeffaflık, izlenebilirlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda kontrol etmeyi,
 9. Müşteri memnuniyetinin çalışanlardan başladığının bilincinde olarak, tüm süreçler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirip, ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilmesini sağlayarak müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemeyi,
 10. Hedeflerimize ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları, kurumsal risk yönetimi yaklaşımı ile etkin bir şekilde yönetmeyi ve tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 11. Çalışanlarımızdaki ve tüm paydaşlarımızdaki farkındalığı artırarak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi,
 12. Yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

Pazarlama, Satınalma İthalat, İhracat, Transit, Gümrükleme gibi Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerini ve bu işlemlere ilişkin Lojistik, Depolama, Muhasebe, Finans ve Bilgi İşlem gibi faaliyetlerinin Elektronik Bilgi Varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığımız Bilgi Güvenliği Politikamız dâhilinde,

 1. Yükümlü olduğumuz ulusal/uluslararası standart ve yasal gereklilikleri, müşteri şartlarını yerine getirmeyi,
 2. Bilgi varlıklarının kullanılabilirliğini, bütünlüğünü, gizliliğini korumayı ve üzerindeki risklerin farkında olup, bu riskleri yönetmeyi,
 3. Eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızda ve paydaşlarımızda bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
 4. İş sürekliliğine tesir edebilecek bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 5. Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alıp, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve memnuniyetini artırma konularını öncelikli olarak ele alan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. olarak;

 1. Çalışma gönüllülük esasına bağlı olduğu için çocuk işçi, kaçak işçi çalıştırmamayı, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırma yapmamayı,
 2. Çalışanlarımızın sendikal örgütlenme özgürlüğünü ve toplu sözleşme haklarını gözetmeyi, onlardan gelen her türlü istek ve şikâyetleri değerlendirmeyi,
 3. Çalışanlarımıza insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamayı ve kayıpları en aza indirerek sürekli iyileştirmeyi,
 4. Çalışanlarımıza özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanmasını yasal gereklilikler ve toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde sağlamayı, belli dönemlerde özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilinç düzeylerini arttırmayı,
 5. Çalışma sürelerinin belirlenmesinde, yürürlükteki çalışma mevzuatı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olmayı,
 6. İnsan haklarına saygı yaklaşımımızın gereği olarak işe alım, eğitim, terfi, işe son verme, emekliye ayırma konularında; din, dil, ırk, sınıf, medeni hal, yaş, sakatlık, cinsiyet, cinsel tercih, medeni hal, sendika üyeliği, politik görüşe göre ayrım yapmamayı, herkesefırsat eşitliği sağlamayı,
 7. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkilerin bilincinde olarak bunları minimuma indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını uygulayarak çevre kirlenmesini önlemeyi,
 8. Çalışma barışının sürekliliğini sağlamak için, kötü muamele yapılmasına izin verilmemesini sağlamayı (sözlü, fiziksel, psikolojik taciz) taahhüt ederiz.